JuniorEnglish kruzy sú pre žiakov :

 • od 9 – 11 rokov
 • od 12 – 16 rokov
 •  

  Kurzy pre žiakov od 12 – 16 rokov

   

  Kurz je zameraný pre žiakov od primy osemročného gymnázia a od 6.triedy základnej školy

  Kurz pozostáva z výučby anglického jazyka s 2 vyučovacími hodinami do týždňa (jedna vyučovacia hodina je 60 minút) po 14.oo hodine .Poplatok za kurz je podľa plánovaných vyučovacích hodín v splátkach za 2 alebo 3 mesiace bez sviatkov a prázdnin.

  Vyučovacie hodiny prebiehajú v anglickom jazyku s výnimkou vysvetlenia zložitejších partií z gramatiky. Podmienkou nástupu do kurzu nie sú vstupné testy.

  Osnova výučby je zameraná podľa harmonogramu prípravy na získanie certifikátov University of Cambridge pre všetkých žiakov, či budú absolvovať skúšky alebo nie.

  Po absolvovaní kurzu študent v tejto vekovej kategórii zvláda:

 • hovorený aj písomný prejav v oblastiach, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú
 • dokáže na tieto témy viesť rozhovor
 • dokáže sa v bežných situáciách dohovoriť v cudzej krajine
 • dokáže hovoriť o svojich zážitkoch, skúsenostiach, plánoch, ambíciách, dokáže vysvetliť a zdôvodniť svojej konanie a to aj písomnou formou
 • jeho ústny prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší a slovná zásoba sa prehlbuje
 • Študenti sa môžu zúčastniť testov na získanie certifikátu Cambridge PET(B1) v štvrtom roku štúdia. Skúšky na tieto certifikáty študenti absolvujú s anglickým lektorom resp. s lektormi Britskej rady v centrách British Council. Po úspešnom absolvovaní testov Cambridge Univerzita zasiela výsledky skúšky z komunikácie, posluchu ako aj ústnej skúšky on-line a následne študenti obdržia originál certifikátu.

  Dosiahnutý výsledok testovania na získanie certifikátov Cambridge na medzinárodnej úrovni bude pre Vás užitočnou informáciou o jazykových schopnostiach Vášho syna alebo dcéry. Deti získavajú sebavedomie, neboja sa komunikovať a zároveň získajú skúsenosť, ktorá im pomôže v budúcnosti pri skúškach vyššej náročnosti Cambridge university.Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke British Council.

   

  Kurzy pre žiakov od 9 – 11 rokov

   

  Kurz sa otvára v tom prípade ak je prihlásených minimálne 10 detí a je zameraný pre žiakov od 4.triedy základnej školy

  U tejto vekovej kategórie kladieme dôraz hlavne na to, aby si žiaci osvojili čo najviac slovnej zásoby, aby porozumeli ústnemu prejavu a vedeli zareagovať na otázky jednoduchými odpoveďami.

  U týchto detí nekladieme dôraz na gramatiku a ani na písanie v anglickom jazyku.

  Ide o síce hravú formu výučby , ale každá hodina má svoje jasné zameranie čo sa má prebrať a naučiť. Postupne sa upúšťa od hrania ,ale na konci každej hodiny je čas na súťaž samozrejme v angličtine.

  Kurz pozostáva z výučby anglického jazyka s 2 vyučovacími hodinami do týždňa (jedna vyučovacia hodina je 60 minút) po 14.oo hodine.

   

  Podrobnejšie informácie o kurzoch získate:

 • telefonicky na čísle 0908 050 112
 • e-mailom : viera.sinkovicova@gmail.com
 • osobne v Gymnáziu J. Lettricha v Martine, učebňa č.139
 •