Mobil 0908 050 112

Prihláška

Prihlásiť sa do kurzu anglického jazyka môžete:
- telefonicky
- e-mailom(zaslať vyplnené údaje, ktoré sú obsiahnuté v tomto dokumente)
- osobne v Gymnáziu J. Lettricha v Martin učebňa č.139

Záväzná prihláška s všeobecnými podmienkami bude vypísaná po dohode o prijatí žiaka a zaradení do kurzu podľa rozvrhu.

Účastníci kurzu

Účastníci kurzu sa prihlasujú na kurz formou vyplnenia prihlášky. Za neplnoleté osoby vypisujú prihlášky rodičia resp. zákonní zástupcovia. Predmetom prihlášky je odplatná výučba anglického jazyka, poskytovaná vykonávateľom, ktorý je identifikovaný v hlavičke na tejto prihláške a pre objednávateľa, ktorý je identifikovaný horeuvedenými údajmi. Objednávateľ kurzu podpisom prihlášky akceptuje tieto podmienky. Prihláška sa nevyplňuje každý školský rok, ale je platná na obdobie celého kurzu alebo do doby predčasného zrušenia účasti v kurze.

Školné

Výška školného je uvedená na príkaze na úhradu pre daný školský rok aj s udaním obdobia s plánovaným počtom hodín. Zaplatením poplatku účastník deklaruje, že súhlasí s cenou a týmito všeobecnými právnymi a obchodnými podmienkami. Účastník kurzu má zabezpečené miesto v danom kurze len po vyplnení a podpísaní záväznej prihlášky a uhradení požadovanej sumy ceny kurzu. Školné je potrebné uhradiť najneskôr do započatia prvej hodiny pre dané obdobie na účet bankovým prevodom. Školné nezahrňuje štátne sviatky, prázdniny a poplatky za vykonanie medzinárodnej jazykovej skúšky. Za vymeškané hodiny sa školné nevracia. V prípade ak nie je odučený celý plánovaný počet hodín za dané obdobie ( z dôvodu nemoci vyučujúceho) rozdiel školného bude odpočítaný v príkaze na úhradu za nasledujúce obdobie.

Powered by CouchCMS